اوقات شرعی
 
     
   • شرح وظایف
    * تدوین آیین نامه های مرتبط با حوزه نظارت بر ساخت و سازها
    * هماهنگی در عزل و نصب نیروی انسانی در حوزه نظارت بر ساخت و سازها
    * نظارت عالی و ارزیابی مناطق و فعالیت کارگزاران در حوزه نظارت بر ساخت و سازها
    * ارزیابی دوره ای عملکرد کارگزاران ادارات نظارت بر ساخت و سازها
    * سیاست گذاری و رفع آسیب های ادارات نظارت بر ساخت و سازهای مناطق و کارگزاران
    * بودجه ریزی و تایید بودجه عملیاتی نظارت بر ساخت و سازهای مناطق
    * تدوین و نظارت بر حسن اجرای واحدهای سازمانی ادارات نظارت بر ساخت و سازهای مناطق
    * توانسنجی فنی و تایید صلاحیت اجرایی کارگزاران نظارت بر ساخت و سازها در چارچوب آیین نامه مربوطه
    * توانمندسازی و تدوین سرفصلهای آموزشی نیروهای انسانی شاغل در ادارات نظارت بر ساخت و سازها
    * اصلاح سیستمها، فرایندها، بهبود روشها و ساختارها با رویکرد بهره گیری از یکپارچگی در تکنولوژی پیشرفته و تعالی سازمانی
    * هماهنگی و استفاده از ظرفیت سایر ارگانها و نهادهای مرتبط با زمین و مسکن
    تعداد بازدید :406
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: